Safwat  Garas
Safwat Garas
24/06/2019 الساعة 04:48
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:44
ترانيم ليت سلامك يأسرني

Autoplay
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:43
ترانيم معي أنت

Autoplay
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:43
ترانيم كنت فاكر إني وحيد

Autoplay
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:39
ترانيم كان العرش صليب

Autoplay
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:39
ترانيم قَدْ غَرِقْتُ فِي الشُّرُورْ

Autoplay
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:38
ترانيم في ملء الزمان

Autoplay
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:38
ترانيم في ملء الزمان

Autoplay
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:38
ترانيم صوته الحلو أتاني

Autoplay
Safwat  Garas
Safwat Garas
18/03/2019 الساعة 03:38
ترانيم أنا الموعود

Autoplay